Vänsterpartiet Strömsund

Årsmöte på lördag den 10 februari

På lördag hälsar vi alla medlemmar välkomna till årsmöte för Vänsterpartiet i Strömsund.

Vi träffas kl 12.00 för årsmötesförhandlingar och sedan bjuder vi på lunch kl 13.00. I samband med lunchen diskuterar vi kommunlistan och funderar över vilka politiska satsningar vi skall göra inför valet.

Allt sker i Folkets Hus Strömsund.

Barnen är självklart välkomna.

Vänsterpartiet Strömsund

Vänsterpartiets insändare ang byggplaner på Rotnäset

Insändare Rotnäset.

Byggplaner på Rotnäset i Strömsund.

Miljö- och Byggnämnden(MBN) i Strömsund har givit ett positivt förhandsbesked om nybyggnad av två bostadshus mellan Rotnäset och Strand. Husen skall byggas drygt 100 m från stranden, ungefär mitt

emellan Rotnäset och Strand. Samtidigt skall en ca 800 m lång väg brytas från Alanäsvägen. MBN har inte gett förhandsbesked gällande bårhus och brygga som byggherren ville men det vanliga i Strömsunds kommun är att ge dispens från strandskyddet när husen är på plats. Genom tomten går ett motionsspår och en motionsstig går där husen kommer att ligga.

Skogen mellan Rotnäset och Strand är Strömsundsbornas stora fritidsområde. Här finns elljusspår, motionsslingor, vandringsstigar och ett utegym är under uppförande. Hit kommer skolklasser för friluftsdagar, orienteringstävlingar och naturkunskap i det fria. Här är fullt av bär-och svampplockare under sensommar och höst.

Vi anser att området mellan Rotnäset och Strand skall bevaras obebyggt i så stor utsträckning som möjligt. När man en gång öppnat området för exploatering dröjer det antagligen inte länge innan fler tomter bebyggs och hela området tappar sin lockelse till uteliv och redan gjorda investeringar i spår och anläggningar är förlorade. Vi borde vara rädda om de tätortsnära skogar och friluftsområden som finns. I kommunens egen översiktsplan är stranden rödmärkt vilket betyder att önskemål framkommit att behålla den obebyggd.

Vi tycker att MBN skall riva upp sitt beslut att ge förhandsbesked till byggande och vi uppmanar övriga strömsundsbor  som vill ha Rotnäset obebyggt att protestera hos kommunen och politikerna.

Kerstin Andersson-Hedström(V)                        Ulf Ramstedt(V)

Ordinarie ledamot i MBN                                    Ersättare

Nu är det dags för 6-timmars arbetsdag i Strömsund

MOTION om att starta upp försök med 6-timmars arbetsdag.

Runt om i landet startas nu upp försök med förkortad arbetstid främst inom vård och omsorgsverksamheter. Den kommun som senast infört förkortad arbetstid är, såvitt vi vet, Sundsvalls kommun där socialsekreterarna erbjuds 6-timmars arbetsdag med full lön. Bakgrunden till Sundsvalls beslut är den höga omsättningen bland socialsekreterare och rekryteringssvårigheterna av utbildade socionomer. Det mest uppmärksammade försöket är dock det man driver och också förlängt 2016 ut är Svartedalens äldreboende i Göteborgs kommun där 70 offentliganställda har förkortad arbetstid. Det försöket följs dessutom mycket seriöst av forskarvärlden (följeforskaren Bengt Lorentzon) och den delrapport som lämnats pekar på en rad positiva effekter som lägre sjukskrivningstal, bättre arbetsmiljö men framförallt bättre kvalitet i vården! Även inom privata sektorn finns exempel på införd 6-timmars arbetsdag där Brath i Örnsköldsvik nog är det mest kända.

Vi menar att vi en nära framtid måste komma till en arbetstidsnorm där 8-timmarsdagen byts mot 6-timmarsdagar. År 1919 infördes 8-timmarsdagen och har sedan dess setts som norm för den dagliga arbetstiden. År 1971 togs lördagen bort så det är alltså 45 år sedan vår senaste reform av arbetsvillkoren och därför hög tid att forma en ny arbetstidsnorm. Det vill vi alltså göra med att inledningsvis börja med ett avgränsat försök inom förslagsvis delar av sociala verksamheten i vår kommun. Socialnämnden tillsammans med berörda fackliga organisationer bör kunna utse lämpliga områden för införande av 6-timmars arbetsdag.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att uppdra till Socialnämnden att, tillsammans med berörda fackliga organisationer, utse verksamheter där 6-timmars arbetsdag prövas.

 

Årsmöte på Lördag

Nu på lördag den 30/01 är alla medlemmar välkomna till Strömsunds Partiförenings årsmöte.

Vi träffas kl 12.00 på Folkets Hus.

Det blir sedvanliga årsmöteshandlingar och sedvanlig smörgåstårta och kaffe.

Mer från fullmäktige

Motion
Om att kunna genomgå förebyggande cancerundersökningar på betald arbetstid.
Många kvinnor väljer bort erbjudanden om cellprovstagning och mammografi. Somliga tycker det är besvärligt medan andra anser att det blir ekonomiskt kännbart med ett ibland lönavdrag motsvarande en hel arbetsdag. Vi känner även män som erbjudits PSA-test men väljer bort det av samma skäl.
Vi anser att en bra personalpolitik borde ge förutsättningar till tjänstledighet med lön för förebyggande cancerundersökningar. Ibland erbjuds t ex mammografi i Strömsund och ibland måste kvinnan åka till Östersund. Alldeles oavsett var undersökningen erbjuds innebär det kostnader i olika grad beroende på var i kommunen kvinnan bor. Samma gäller för männens PSA-test.
Förebyggande cancerundersökningarna med bibehållen lön innebär inte bara en förmån för berörd person utan kan ha samhällsekonomisk betydelse. Vi är övertygade om att kommunanställda i högre grad än nu skulle anta erbjudandena från Region Jämtland/Härjedalen om de slipper gå förlustig lön för cellprovstagning, mammografi och PSA-test .
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
Att kommunanställda som erbjuds förebyggande cancerundersökningar, som mammografi, cellprovstagning och PSA-test, får göra dem med bibehållen lön.

För Vänsterpartiet

Peter Frost Kerstin Sjöberg Aron Kjellgren

Nytt från fullmäktige

Motion
Om att inrätta en social investeringsfond för att investera i människor.
Syftet med en investeringsfond är att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos Strömsundsbor. Utgångspunkten är alltså att hitta de, framförallt barn och unga, som löper större risk att hamna utanför samhället och ge dem rätt hjälp för att inte göra det.
Det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att investera i människor. Vi anser att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se såväl ekonomiska och mänskliga vinster.
För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som färre placering av barn och unga i familjehem och HVB, minskat behov av insatser från socialtjänsten och den samlade elevhälsan och/eller behov av färre utredningar av skolpsykolog.
För den enskilde handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen försörjning. Ett bättre liv, helt enkelt.
När effekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala kostnaderna minskar till följd av investeringen, kan nämndens/nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp. Överskottet bör sedan markeras i bokslutet och öronmärkas för att användas för framtida sociala investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar blir möjliga.
SKL arbetar kontinuerligt med frågan om sociala investeringsfonder och den kommun i landet som var först med att införa sådan var Norrköpings kommun. Men det finns flera kommuner som arbetar med sociala fonder och SKL samlar på erfarenheter till fromma för efterföljande kommuner runt om i landet.
För en allmänhet är betydande överskott i bokslutet (24,9 mkr) och ett positivt eget kapital, men ändå en neddragning i verksamheter, en omöjlig ekvation. Med ett beslut om att inrätta en social investeringsfond, till nytta och glädje för våra f a unga kommuninvånare, finns i alla fall en chans att förstå att den goda ekonomin kommer våra invånare till gagn.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

Att inrätta en social investeringsfond byggd på de erfarenheter som flera kommuner redan gjort samt den samlade erfarenhet SKL har.
Peter Frost Kerstin Sjöberg Aron Kjellgren

Kom och se Godheten av Stefan Jarl

Efter årsmötet för Vänsterpartiet i Strömsund visas filmen Godheten av Stefan Jarl i Vågen, Folkets Hus, kl 14.00.

Alla är välkomna att se filmen, som beskriver inkomstklyftorna bla i Sverige och alla problem det medför.