Vänsterpartiet Strömsund

Vänsterpartiets insändare ang byggplaner på Rotnäset

Insändare Rotnäset.

Byggplaner på Rotnäset i Strömsund.

Miljö- och Byggnämnden(MBN) i Strömsund har givit ett positivt förhandsbesked om nybyggnad av två bostadshus mellan Rotnäset och Strand. Husen skall byggas drygt 100 m från stranden, ungefär mitt

emellan Rotnäset och Strand. Samtidigt skall en ca 800 m lång väg brytas från Alanäsvägen. MBN har inte gett förhandsbesked gällande bårhus och brygga som byggherren ville men det vanliga i Strömsunds kommun är att ge dispens från strandskyddet när husen är på plats. Genom tomten går ett motionsspår och en motionsstig går där husen kommer att ligga.

Skogen mellan Rotnäset och Strand är Strömsundsbornas stora fritidsområde. Här finns elljusspår, motionsslingor, vandringsstigar och ett utegym är under uppförande. Hit kommer skolklasser för friluftsdagar, orienteringstävlingar och naturkunskap i det fria. Här är fullt av bär-och svampplockare under sensommar och höst.

Vi anser att området mellan Rotnäset och Strand skall bevaras obebyggt i så stor utsträckning som möjligt. När man en gång öppnat området för exploatering dröjer det antagligen inte länge innan fler tomter bebyggs och hela området tappar sin lockelse till uteliv och redan gjorda investeringar i spår och anläggningar är förlorade. Vi borde vara rädda om de tätortsnära skogar och friluftsområden som finns. I kommunens egen översiktsplan är stranden rödmärkt vilket betyder att önskemål framkommit att behålla den obebyggd.

Vi tycker att MBN skall riva upp sitt beslut att ge förhandsbesked till byggande och vi uppmanar övriga strömsundsbor  som vill ha Rotnäset obebyggt att protestera hos kommunen och politikerna.

Kerstin Andersson-Hedström(V)                        Ulf Ramstedt(V)

Ordinarie ledamot i MBN                                    Ersättare

Nu är det dags för 6-timmars arbetsdag i Strömsund

MOTION om att starta upp försök med 6-timmars arbetsdag.

Runt om i landet startas nu upp försök med förkortad arbetstid främst inom vård och omsorgsverksamheter. Den kommun som senast infört förkortad arbetstid är, såvitt vi vet, Sundsvalls kommun där socialsekreterarna erbjuds 6-timmars arbetsdag med full lön. Bakgrunden till Sundsvalls beslut är den höga omsättningen bland socialsekreterare och rekryteringssvårigheterna av utbildade socionomer. Det mest uppmärksammade försöket är dock det man driver och också förlängt 2016 ut är Svartedalens äldreboende i Göteborgs kommun där 70 offentliganställda har förkortad arbetstid. Det försöket följs dessutom mycket seriöst av forskarvärlden (följeforskaren Bengt Lorentzon) och den delrapport som lämnats pekar på en rad positiva effekter som lägre sjukskrivningstal, bättre arbetsmiljö men framförallt bättre kvalitet i vården! Även inom privata sektorn finns exempel på införd 6-timmars arbetsdag där Brath i Örnsköldsvik nog är det mest kända.

Vi menar att vi en nära framtid måste komma till en arbetstidsnorm där 8-timmarsdagen byts mot 6-timmarsdagar. År 1919 infördes 8-timmarsdagen och har sedan dess setts som norm för den dagliga arbetstiden. År 1971 togs lördagen bort så det är alltså 45 år sedan vår senaste reform av arbetsvillkoren och därför hög tid att forma en ny arbetstidsnorm. Det vill vi alltså göra med att inledningsvis börja med ett avgränsat försök inom förslagsvis delar av sociala verksamheten i vår kommun. Socialnämnden tillsammans med berörda fackliga organisationer bör kunna utse lämpliga områden för införande av 6-timmars arbetsdag.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att uppdra till Socialnämnden att, tillsammans med berörda fackliga organisationer, utse verksamheter där 6-timmars arbetsdag prövas.

 

Årsmöte på Lördag

Nu på lördag den 30/01 är alla medlemmar välkomna till Strömsunds Partiförenings årsmöte.

Vi träffas kl 12.00 på Folkets Hus.

Det blir sedvanliga årsmöteshandlingar och sedvanlig smörgåstårta och kaffe.

Mer från fullmäktige

Motion
Om att kunna genomgå förebyggande cancerundersökningar på betald arbetstid.
Många kvinnor väljer bort erbjudanden om cellprovstagning och mammografi. Somliga tycker det är besvärligt medan andra anser att det blir ekonomiskt kännbart med ett ibland lönavdrag motsvarande en hel arbetsdag. Vi känner även män som erbjudits PSA-test men väljer bort det av samma skäl.
Vi anser att en bra personalpolitik borde ge förutsättningar till tjänstledighet med lön för förebyggande cancerundersökningar. Ibland erbjuds t ex mammografi i Strömsund och ibland måste kvinnan åka till Östersund. Alldeles oavsett var undersökningen erbjuds innebär det kostnader i olika grad beroende på var i kommunen kvinnan bor. Samma gäller för männens PSA-test.
Förebyggande cancerundersökningarna med bibehållen lön innebär inte bara en förmån för berörd person utan kan ha samhällsekonomisk betydelse. Vi är övertygade om att kommunanställda i högre grad än nu skulle anta erbjudandena från Region Jämtland/Härjedalen om de slipper gå förlustig lön för cellprovstagning, mammografi och PSA-test .
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
Att kommunanställda som erbjuds förebyggande cancerundersökningar, som mammografi, cellprovstagning och PSA-test, får göra dem med bibehållen lön.

För Vänsterpartiet

Peter Frost Kerstin Sjöberg Aron Kjellgren

Nytt från fullmäktige

Motion
Om att inrätta en social investeringsfond för att investera i människor.
Syftet med en investeringsfond är att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos Strömsundsbor. Utgångspunkten är alltså att hitta de, framförallt barn och unga, som löper större risk att hamna utanför samhället och ge dem rätt hjälp för att inte göra det.
Det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att investera i människor. Vi anser att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se såväl ekonomiska och mänskliga vinster.
För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som färre placering av barn och unga i familjehem och HVB, minskat behov av insatser från socialtjänsten och den samlade elevhälsan och/eller behov av färre utredningar av skolpsykolog.
För den enskilde handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen försörjning. Ett bättre liv, helt enkelt.
När effekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala kostnaderna minskar till följd av investeringen, kan nämndens/nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp. Överskottet bör sedan markeras i bokslutet och öronmärkas för att användas för framtida sociala investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar blir möjliga.
SKL arbetar kontinuerligt med frågan om sociala investeringsfonder och den kommun i landet som var först med att införa sådan var Norrköpings kommun. Men det finns flera kommuner som arbetar med sociala fonder och SKL samlar på erfarenheter till fromma för efterföljande kommuner runt om i landet.
För en allmänhet är betydande överskott i bokslutet (24,9 mkr) och ett positivt eget kapital, men ändå en neddragning i verksamheter, en omöjlig ekvation. Med ett beslut om att inrätta en social investeringsfond, till nytta och glädje för våra f a unga kommuninvånare, finns i alla fall en chans att förstå att den goda ekonomin kommer våra invånare till gagn.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

Att inrätta en social investeringsfond byggd på de erfarenheter som flera kommuner redan gjort samt den samlade erfarenhet SKL har.
Peter Frost Kerstin Sjöberg Aron Kjellgren

Kom och se Godheten av Stefan Jarl

Efter årsmötet för Vänsterpartiet i Strömsund visas filmen Godheten av Stefan Jarl i Vågen, Folkets Hus, kl 14.00.

Alla är välkomna att se filmen, som beskriver inkomstklyftorna bla i Sverige och alla problem det medför.

Medlemsmöte lördag den 18/10 kl 12.00

KAMRAT!
Tack för en bra valrörelse! Vi gick framåt något i kommunvalet och ungefär samma parlamentariska läge som 2010 råder. Det betyder att socialdemokraterna både vill och behöver samverka med oss kommande mandatperiod för att nå majoritet.
Måndagen den 140922 hade partiet träff kring situationen och kom fram till att vi erbjuder socialdemokraterna samverkan. Vår utgångpunkt för samverkan blir att vi yrkar på två ordinarie och två ersättare i Kommunstyrelsen, Socialnämnden och BKU samt en ordinarie och ersättare i nämnder, styrelser med färre platser än tretton. Vi yrkar dessutom på ordinarie plats och ersättare i nämndernas arbetsutskott, men det avgörs inom respektive nämnd. Förhandlingar med socialdemokraterna kommer att ske sannolikt andra halvan av oktober och då innehålla också överenskommelser kring den politik vi tillsammans ska föra. Alla ledamöter i nämnder och styrelser väljs i kommunfullmäktigemötet i december.
För att vi ska kunna besätta alla platser vill vi nu att du som medlem nominerar kamrater eller dig själv till de platser vi hoppas kunna få igenom i samverkan. Det betyder att du kan nominera
6 personer till Kommunstyrelsen (tre ordinarie och tre ersättare)
4 personer till Socialnämnden (två ordinarie och två ersättare)
4 personer till BKU (två ordinarie och två ersättare)
2 personer till Valnämnden (en ordinarie och en ersättare)
2 personer till MHN (en ordinarie och en ersättare)
Och nominerar gör du till vår ordförande Leif Johansson tel. 070-258 40 35 eller via e-post till
[email protected]
KALLELSE till medlemsmöte
Tid: 18 oktober kl. 12.00
Plats: Folket Hus Strömsund
Medlemsmötet beslutar om vilka av de nominerade som tar plats i nämnder och styrelser.
Varmt välkomna!
Styrelsen

 

Vänsterpartiet i Strömsunds valplattform 2014

Vänsterpartiet i Strömsunds kommun är det radikala alternativet i valet 2014. I motsats till borgerliga allianser vill vi driva välfärdsfrågor som våra kommuninvånare anser viktiga och angelägna. Vi vill skapa goda uppväxtvillkor för våra unga och förutsättningar för ett tryggt och värdigt åldrande för våra äldre. Vår framgång är helt beroende av det stöd vår politik får på valdagen den 14 september 2014. Vi har inga ambitioner att redovisa hela vår politiska bredd i detta valprogram utan väljer att i några punkter exemplifiera vad vi vill driva under de kommande fyra åren.

Välfärd – barn och unga
Vänsterpartiets engagemang i frågor som rör våra barn och ungdomar har bl a lett till att vi, tillsammans med socialdemokraterna, kommer att investera ca 7,5 miljoner till två nya förskoleavdelningar i område Bredgård. Vi lägger också dryga miljonen på en ansiktslyftning för sporthallen i Strömsund. En önskan som föreningslivet framfört vid åtskilliga tillfällen under årens lopp. Ansiktslyftningen av sporthallen är nödvändig av flera skäl men framförallt för att en tänkt större sporthall i en nära framtid inte kommer att räcka.

För kommande mandatperiod vill vi driva frågor om:
– att erbjuda moped- och skoterutbildning i grundskolans 9:e årskurs. Om det inte kan ske under skoltid vill vi att det sker i anslutning till skoldagen.
– att förstärka ungdomsverksamheten genom att hålla ungdomsgårdar öppna och ge förutsättningar för meningsfulla aktiviteter i alla kommundelar!

Välfärd – äldre
Våra äldre är de som slitit hårt och levt knappt för att bygga det välfärdssamhälle vi har idag. Alliansregeringens tack till dem är att ta ut högre skatt än för de som arbetar! Vår kommun har en kvalitativt väl utvecklad äldrevård, men som kan bli ännu bättre. Attackerna mot vår gemensamma välfärd från borgerligt håll är en skymf mot våra äldre.

För kommande mandatperiod vill vi driva frågor om:
– att utveckla och kvalitetssäkra demensvården i alla kommundelarna! Alldeles särskilt viktigt är att finna boendeformer för våra yngre dementa, som idag placeras på äldreboenden runt om i kommunen.
– att garantera våra äldsta bland våra äldre en plats i särskilt boende så nära hemorten som möjligt!
– att erbjuda våra äldre ett vinteride (trygghetsboende), d v s ett boende som våra äldre kan nyttja under vinterhalvåret för att under annan tid kunna bo kvar i sitt egna hem.

Miljö
Vår kommun var till för några decennier sedan unik i landet med skattefinansierad sophantering. Statliga pålagor och fördyrade kostnader för sophanteringen ledde dock till att sophämtningsavgift infördes. Samtidigt har förutsättningar för källsortering skapats, men där en kraftig försämring skett i och med att miljöbodarna tagits bort. Inte heller har vänsterpartiets förslag från tidigt 80-tal om återbrukscentraler genomförts. D v s anläggningar som tar emot möbler, maskiner och elektronik för reparation och återförsäljning eller demontering och som kan utgöra utvecklande arbetsplatser för till exempel ungdomar och/eller personer med funktionshinder.

För kommande mandatperiod vill vi driva frågor om:
– att återinföra miljöbodar i kommunens tätorter.
– att inrätta en återbrukscentral med utvecklande arbets- och praktikplatser.
– att på inga villkor tillåta ytterligare exploatering av de fåtal rinnande vattnen vi har i vår kommun utan istället ta initiativ för att utveckla sol, vind och annan miljövänlig energi

Lärande
Ett stadigt minskande elevunderlag inom förskola och skola ställer krav på förändringar, men ger också förutsättningar för utveckling. Ofrånkomliga förändringar i form av skolnedläggningar och sammanslagningar måste ske i nära samverkan med barn, unga och deras föräldrar, medan utveckling handlar både om att ha mod att pröva nytt när det gäller innehåll och form i skolan och att lämna utrymme för elever och föräldrar att ta utökat ansvar och ges större inflytande över verksamheten. Skolan måste utvecklas mot att ta större individuella hänsyn och anpassa sin verksamhet till de barn man har att undervisa.

För kommande mandatperiod vill vi driva frågor om:
– att införa kostnadsfri förskoleverksamhet samt möjlighet till ”nattis” för de som behöver det.
– att, i likhet med Hallstahammars kommun, pröva helt läxfri undervisning i någon skola eller rektorsområde.
– att skolan tillförsäkras resurser som ger godkända elever i skolan

Återkommunalisering
Under nysslidna mandatperiod har vänstern tillsammans med socialdemokraterna återkommunaliserat Brismarcksgården i Hoting. I närtid kommer också Strömsunds hyresbostäder att återkommunaliseras. Vänsterns uppfattning om vinster i välfärden är känd av alla, men att återkommunalisera t ex Strömsunds hyresbostäder handlar om demokratiska värden som full oinskränkt insyn för alla.

För kommande mandatperiod vill vi driva frågor om:
– att förstärka våra kärnverksamheter, vård, skola och barnomsorg, genom att anställa flera.
– att upphäva det marknadsinspirerade köp- och säljsystemet för lokaler, städ mm inom kommunal verksamhet.

Kultur och fritid
Kultur- och fritidsfrågor har med folkhälsa att göra. Det gäller för alla i alla åldrar. Litteratur, musik, bild och form är en källa till rekreation för många både som konsumenter och producenter medan andra nyttjar de fritidsanläggningar som fortfarande finns runt om i kommunen. God kvalitet och mångfald i kulturutbudet och väl underhållna fritidsanläggningar kommer i framtiden att bli än viktigare för utvecklingen av vår kommun.

För kommande mandatperiod vill vi driva frågor om:
– att öka anslaget för inköp av litteratur, CD, DVD mm till biblioteken och filialerna.
– att öka stödet till mångfalds- och kulturföreningar som finns och verkar i kommunen
– att införa kulturskoleinslag i kommunens alla skolor med drama-, dans-, musik-, bild- och formundervisning

Decentralisering
Med försvarsnedläggningen i Östersund i början av 2000-talet följde regerings- och riksdagsbeslut om ersättningsetableringar och utflyttningar av verksamhet från Stockholm. Protesterna mot utflyttningen har varit livliga och är förståeliga. Ett, till synes, tungt argument mot utflyttningen var en befarad tempo- och kompetensförlust. Det argumentet föll emellertid och rekryteringar från hela landet med överraskande hög kompetens gjordes. En decentralisering av kommunal verksamhet ut till kommundelarna skulle förmodligen väcka samma slags protester, men att ändå verkställa en sådan skulle i ett slag kunna förändra den misstrogna synen på kommunen som gäller idag. Närhet till ”kommunen” och närvaro från ”kommunen” kan inte överskattas som väg att förbättra relationerna mellan befolkning och kommunledning. Dagens teknik gör dessutom utlokalisering av verksamheter oproblematisk.

För kommande mandatperiod vill vi driva frågor om:
– att utlokalisera väl valda delar av den administrativa funktionen som idag är centraliserad till Strömsund
– att kunna erbjuda elementär kommunal service via servicekontor i alla kommundelarna
– att i samverkan med andra offentliga aktörer skapa medborgarkontor innan mandatperiodens slut

Demokratisering
Med våra förslag till decentraliserad kommunal verksamhet kommer det ökade intresset och engagemanget bland kommuninvånare att leda till önskemål och krav om reella påverkansmöjligheter. Det kan handla om näraliggande frågor som rör byn, men det kan också röra mera kommunövergripande frågor. För att ta vara på kraften och initiativkraften bland kommunens medborgare krävs att lämpliga fora inrättas.

För kommande mandatperiod vill vi driva frågor om:
– att nyttja byutvecklingsgrupper som remiss- och beredningsorgan i, för bygderna, angelägna frågor.
– att hålla regelbundna kommunsamråd där alla partier kan delta.
– att i lämpliga frågor överlåta verkställighet av kommunala beslut till byutvecklingsgrupper.

Vänsterpartiet i Strömsunds kommun har under senaste mandatperioden samverkat med socialdemokraterna. S+V är alltså i majoritet och samarbetet har fungerat bra. Visst hade vänstern önskat få större inflytande än hittills, men det avgörande i sådana sammanhang är det röststöd vänstern fick 2010 och kommer att få 2014. Ett ökat röststöd ger per automatik ett större inflytande och det är vad vi önskar.

Det är väljarna som den 14 september 2014 avgör vilket inflytande Vänsterpartiet ska ha på den politik som ska föras de närmaste fyra åren!

Rösta rätt – Rösta rött!